โรคเอดส์คืออะไร?

 โรคติดเชื้อ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

          เอดส์ คือ โรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง หรือ เสื่อมไปเพราะถูกทำลายโดยเชื้อไวรัส ที่เรียกว่า เอชไอวี (HIV) หรือเชื้อเอดส์

          เอดส์ เขียนใน ภาษาอังกฤษว่า A I D S ประกอบด้วยตัวย่อจากคำต่าง ๆ 4 คำนั่นคือ

A มาจาก Acquired หมายถึงการเกิดขึ้นภายหลังไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด
I มาจาก Immune หมายถึง ภูมิคุ้มกัน

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...