การฉีดวัคซีนโรคหัด ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามหรือไม่

 วัคซีน 

การฉีดวัคซีนไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมสามารถให้ได้ ตามคำวินิจฉัย (ฟัตวา) ของจุฬาราชมนตรี เพื่อป้องกันและรักษาร่างกายไว้ ดังนี้ "วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ทั้งชนิดรับประทานและฉีดสามารถป้องกันและลดอัตราการเป็นโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ในเด็กได้ และสภานิติศาสตร์อิสลามนานาชาติ โดยองค์การที่ประชุมอิสลาม ได้รณรงค์และส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามในการกำจัดโรคโปลิโอและโรคอื่นๆให้หมดสิ้นไป ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองในการนำลูกหลานของตนไปรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ ณ หน่วยงานที่เกียวข้อง เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของร่างกายที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้"

นอกจากนั้น วัคซีนได้ผ่านขบวนการที่มาตรฐาน สะอาด ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนถึงประชาชน ดังนั้นจากตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี แสดงให้เห็นว่าเด็กทุกรายควรได้รับการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน มิฉะนั้นอาจจะอันตรายเกิดโรคแทรกซ้อนและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ อยากให้ทุกคนปลอดภัยและห่างไกลจากโรคหัด พ่อแม่ผู้ปกครองมาฉีดบุตรหลานมาฉีดวัคซีนโรคหัด และวัคซีนทุกชนิดตามแผนการรักษากันเถอะค่ะ

เอกสารอ้างอิง

  1. คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 06/2556 เรื่อง การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่น ๆ
  2. Vaccines and porcine gelatin. Public Health England, updated August 2015. [cited October 15, 2018].  Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/460069/8584-Vaccines-porcine-gelatine-2015-2P-A4-04-web.pdf
  3. Priorix®. Package insert. [cited October 15, 2018].  Available at: https://ca.gsk.com/media/591220/priorix.pdf
  4. ProQuad®. Package insert [cited October 15, 2018]. Available at: https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM123793.pdf
  5. M-M-R II®. Package insert [cited October 15, 2018]. Available at: https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/UCM123789.pdf