ผู้สูงอายุต้องฉีดวัคซีนด้วยหรือ?

 วัคซีน 

              “สังคมผู้สูงวัย” เป็นคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ของสัดส่วนประชากรสูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยจากรายงายของทั่วโลกพบสัดส่วนของผู้สูงอายุ เท่ากับ ร้อยละ 12 ขณะที่ประชากรไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 16.5 และกำลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งมีการคาดการณ์นั้นประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564

              ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่เกิดความเจ็บป่วยได้จากหลายโรค สาเหตุหนึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง จึงทำให้ความสามารถของร่างกายในการป้องกันโรคไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้สูงอายุจึงไวต่อการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย เช่น
ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม เป็นต้น  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วย ส่งผลต่อผู้ป่วย ครอบครัว เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

              จากคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2561 ได้แนะนำให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีน 5 ชนิด ได้แก่

- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

- วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี

- วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์และชนิดคอนจูเกต

- วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (ต้องได้รับการทดสอบก่อนว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน)

นอกจากนี้ยังมีวัคซีนทางเลือกที่แนะนำให้ฉีด คือ วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนต่างๆข้างต้น สามารถอ่านบทความได้ที่ www,yaandyou.net

เรียบเรียงโดย ร.อ.หญิง ปานรดา นวลโสภาภณ

15 ตุลาคม 2561