วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน

 วัคซีน 

วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน ในผู้สูงอายุ

ทำไมต้องฉีดวัคซีนนี้ในผู้สูงอายุ

สำหรับโรคบาดทะยักเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นบาดแผลจากอุบัติเหตุ บาดแผลเรื้อรัง มีรายงานการเกิดโรคบาดทะยักเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ได้รับวัคซีนการป้องกันโรคมาก่อนหรือมีระดับภูมิคุ้มกันลดลง ส่วนโรคคอตีบนั้น ในประเทศไทยยังพบรายงานการระบาดในบางพื้นที่อยู่ ซึ่งมีรายงานการเกิดโรคในผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุด้วย โดยสาเหตุการเป็นโรคคอตีบนั้นมักเกิดในผู้ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 10 ปี เพื่อป้องกันทั้งโรคบาดทะยักและคอตีบ

สำหรับโรคไอกรน ถึงแม้ว่าในวัยเด็กจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วก็ตาม แต่ภูมิคุ้มกันจะลดลงได้ในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงควรวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอและลดการแพร่เชื้อสู่เด็กเล็ก ซึ่งเป็นวัยที่พบอัตราการป่วยตายจากโรคไอกรนสูง ด้วยเหตุนี้ในหลายประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน จำนวน 1 เข็มในช่วงชีวิตของผู้สูงอายุที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไอกรนมาก่อน แทนวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและคอตีบ

ข้อควรระวังก่อนการรับฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียง

อาการที่ได้หลังจากฉีดวัคซีน เช่น ปวด บวม คัน แดง บริเวณที่ฉีด, ไข้, ปวดศีรษะ เป็นต้น

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนอื่นๆในผู้สูงอายุ สามารถอ่านบทความได้ที่ www,yaandyou.net

เรียบเรียงโดย ร.อ.หญิง ปานรดา นวลโสภาภณ

15 ตุลาคม 2561