ค้นหาร้านยาตามพิกัด


ระบบสืบค้นร้านยาและผลิตภัณฑ์ Internet Map เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศยาและสุขภาพสำหรับประชาชน หรือ เว็บไซต์ “ยากับคุณ” (www.yaandyou.net)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นตำแหน่งร้านยา พร้อมทั้งรายละเอียดของร้านขายยาประเภท ขย.1 ในการให้บริการประชาชน

 

ตำแหน่งที่ท่านอยู่

กิโลเมตร MyLocation


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา
ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537