เงื่อนไขการสมัครสมาชิก แผนที่ร้านยา


เงื่อนไขการสมัครสมาชิก แผนที่ร้านยา

เกี่ยวกับสมาชิก

 1. สมาชิกที่สามารถสมัครเพื่อเพิ่มข้อมูลร้านยาได้ จะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
  • เจ้าของร้านยาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  • ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของร้านยา
 2. สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องกับทางเว็บไซต์
 3. สมาชิกมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เกี่ยวกับร้านยา

 1. ร้านยาที่ทำการบันทึกข้อมูลนั้นจะต้องเป็นร้านยาแผนปัจจุบัน ประเภท ขย.1 ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไทย เท่านั้น
 2. เพื่อเป็นการยืนยันการมีอยู่จริงของร้านยาสมาชิกจะต้องส่งหลักฐานใบอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อย. หรือสาธารณสุขจังหวัด ให้กับทางเว็บไซต์
 3. ห้ามไม่ให้นำข้อความที่อาจสื่อไปในทางโฆษณามาแสดงไว้ในข้อมูลร้านยา

สิทธิของเว็บไซต์ยากับคุณ

 • เว็บไซต์มีสิทธิระงับการแสดงข้อมูล ระงับการใช้งาน และ/หรือยกเลิกสถานภาพของสมาชิก ตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่พบว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
ยอมรับเงื่อนไข   ไม่ยอมรับเงื่อนไข

Reload Image
Code:


ข้อมูลร้านยาที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลจะต้องยืนยันข้อมูล **โดยการส่งสำเนาใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ จึงจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้**


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา
ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537