ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Fulox 20

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Fluoxetine [hydrochloride]

ชื่อการค้า  Fulox 20

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • รักษาภาวะซึมเศร้า
 • รักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ (obsessive-compulsive disorder)
 • รักษาอาการตื่นตระหนกเฉียบพลัน (panic attack)
 • รักษาโรคการกินที่ผิดปกติ (eating disorder)
 • ช่วยบรรเทาอาการต่างๆจากกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (premenstrual dysphoric disorder)
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละครั้งในเวลาเช้าหรือรับประทานวันละ 2 ครั้งในเวลาเช้าและกลางวัน หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ยานี้อาจทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงหรืออาจมีความคิดฆ่าตัวตายได้โดยเฉพาะในช่วงแรกของการรักษาหรือทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนขนาดยา ดังนั้นท่านควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ยานี้อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะและควบคุมเครื่องจักร
 • แจ้งแพทย์หากท่านกำลังรับประทานยา cisapride, procarbazine, tryptophan, pimozide, thioridazine หรือยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) เช่น isocarboxazid, phenelzine, selegiline และ tranylcypromine อยู่ เนื่องจากการจะเปลี่ยนจากการใช้ยากลุ่มดังกล
 • ยานี้อาจใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 4-5 สัปดาห์จึงจะเริ่มเห็นผลการรักษา ดังนั้นไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน
 • ไม่ควรหยุดรับประทานยานี้ทันทีเนื่องจากจะทำให้เกิดอาการถอนยาได้
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา fluoxetine
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • ประวัติการรักษาโดยการกระตุ้นด้วยกระแสฟ้า (electroshock therapy)
 • มีหรือเคยภาวะหัวใจวาย อาการชัก
 • มีหรือเคยมีโรคเบาหวาน โรคตับ และโรคหัวใจ
 • มีหรือเคยมีความพยายามในการฆ่าตัวตาย
 • มีหรือเคยมีโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder) หรืออาการคลุ้มคลั่ง (mania)
 • มีหรือเคยมีโรคทางจิต
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ อาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ อาการบวมของหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ แขน เท้า ข้อเท้า และขาส่วนล่าง หายใจลำบาก อาการคล้ายจะเป็นไข้หวัด เช่น มีไข้ หนาวสั่น ไอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ชัก ประสาทหลอน ความคิดสับสน ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว อารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย นอนลำบาก เลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ อ่อนเพลียหรือเหนื่อยผิดปกติ อาเจียน

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ คลื่นไส้ สมรรถภาพทางเพศลดลง ปากแห้ง เบื่ออาหาร เหงื่อออกมาก

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา