ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Hydroxyzine [hydrochloride]

[ ยาเม็ด ][ ยาน้ำเชื่อม ][ ยาน้ำสำหรับรับประทาน ]
ชื่อสามัญ :  Hydroxyzine [hydrochloride]

ชื่อการค้า :  Unirax Hydroxyzine 10 Unamine(ยูนามีน) Taraxin Sinny tablets Sinny 25 Hyzine Dormirax 10 Hydroxyzine-fc ไฮดร็อกซี่ซิน-เอฟซี Hizin Hizin 25 Atarax อาทาแรกซ์ Atarax (10 mg) อาทาแรกซ์ Atalog Masarax Atarine Abelax Atamed Antipru tablets Histan Cerax 25 R-rax Honsa Hitrax Darax Taraxin 25 Actadon Allerax อัลเลอร์แรกซ์ Allerax 25 อัลเลอร์แร็กซ์ 25 Allerax-fc อัลเลอแร็กซ์-เอฟซี Hydrox-25 tablet Hydrox-10 film coated tablet Cerax 10 Cerax Hadarax tablets (10 mg.) ฮาดาแรกซ์ (10 มก.) Antizine tablets Raxzin Katrax คาแทรกซ์ Rex - pru 10 H.d.r. 10 Xyzine Polizine Rex - pru 25 Dormirax 25 Abezine Hydrozine Andrarax -25 Sinolex Urtazin - fc Zeniz Goosehyzine Ammipam Malax 10 Ammipam m.s. Ata tablet Arax 10 Hydrox - 25 Drozine 10 Hydroxyzine tablets Coxyzine Colluzine tablets Molerax Bemax Hydroxim Drozine 25 Sinolex-s R.s.talax Hydroxim-10 Pruranxit-25 Pruranxit Pederax Abacus tablet Ataril Dicarax - 10 Atryl Coxyzine 25 mg tablet Droxzine Hydroxin Andrarax tablet Boots hydroxyzine 10 mg tablet Urtazin Modrox Arax 25 Vestarax Hydan 25 Sedra-25 Sedra-50 Anterax tablet Xaxa 10 tablet Histazine Atano tablets R-rax 25 R - rax Hydrox - 10 tablet Postarax Modroxzine Ataril-f Med-xyzarax tablets Xara tablet Calmarax Aldrarax R - rax 25 Alzin Dyzine Atano-10 Hiszine Raxta Molerax fc. Buxie Hydrarax Hadoxine tablets Trandrozine film coated tablets (10 mg.) Trandrozine film coated tablets (25 mg.)

ผู้สนับสนุน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

 

ดัชนียา Rx Drug A-Z

      

     

    

   

   

 

bottom

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา