ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Combid 300 (tablets)

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Lamivudine , Zidovudine

ชื่อการค้า  Combid 300 (tablets)

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • รักษาโรคไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน (เอชไอวี)
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ควรรับประทานยานี้ให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ยานี้อาจให้ไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงการสะสมไขมันไปยังบริเวณอื่นของร่างกาย เช่น เต้านม หรือ หลังส่วนบนได้
 • ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับยาที่เป็นพิษต่อไตหรือยาที่กดไขกระดูก เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดพิษจากยา zidovudine จะสูงขึ้น
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า12 ปี ผู้ที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า 50 กิโลกรัม หรือผู้ป่วยที่ต้องการปรับลดขนาดยา
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่อง
 • ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ไขกระดูกถูกกด โรคตับ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี โรคตับอ่อนอักเสบ และผู้ป่วยที่มีโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย (peripheral neuropathy)
 • ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจเลือดก่อนการให้ยา ทุก 1-2 สัปดาห์ระหว่างช่วงเดือนแรกของการใช้ยา และทุกเดือน ตลอดระยะเวลาที่ใช้ยา เพื่อให้ทราบถึงภาวะโลหิตจางหรือเม็ดเลือดขาวต่ำเนื่องจากยา


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา lamivudine หรือ zidovudine
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์
 • มีหรือเคยมีโรคไต โรคตับ
 • มีหรือเคยมีโรคตับอ่อนอักเสบ โรคของเส้นประสาทส่วนปลาย (peripheral neuropathy)
 • มีหรือเคยมีโรคทางกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อบวม
 • มีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดหรือไขกระดูก
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ ชัก แสบร้อน ชา หรือเจ็บแปลบบริเวณนิ้วมือหรือนิ้วเท้า เลือดออกผิดปกติหรือมีรอยช้ำ หายใจขัดหรือหายใจลำบาก อาการหายใจหวีดเนื่องจากหายใจขัด (wheezing) ผิวหนังซีด มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการแสดงของการติดเชื้ออื่นๆ อ่อนเพลียหรือเหนื่อยผิดปกติ ปวดบริเวณท้องส่วนบนด้านขวา ตัวเหลืองหรือตาเหลือง ซึมเศร้า น้ำหนักตัวเพิ่มบริเวณรอบเอว หลัง หรือมีอาการหน้าตอบ แขนลีบ ขาลีบ

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ไอ ท้องเสีย หลับยาก ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร แน่นจมูก น้ำมูกไหล ไม่สบายท้อง

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา