ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Megace (160 mg)

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Megestrol [acetate]

ชื่อการค้า  Megace (160 mg)

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • รักษาโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก
 • อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ ดังนั้น หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดมีหลายความแรง โดยทั่วไปยาขนาด 160 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1-2 ครั้ง ให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ควรรับประทานยานี้ในเวลาเดียวกันทุกวัน
 • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา megestrol หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร
 • ไม่ควรวางแผนจะมีบุตรระหว่างได้รับยานี้หรือระยะหนึ่งหลังจากหยุดใช้ยา (สอบถามแพทย์ถึงรายละเอียด) ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เนื่องจากยานี้เป็นอันตรายกับทารกในครรรภ์  หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรแจ้งแพทย์ก่อนจะเริ่มใช้ยานี้
 • มีหรือเคยมีปัญหาการแข็งตัวของเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคไต หรือโรคตับ
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลย โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยา

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ อาการแพ้ยา เช่น ผื่นคัน หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียมาก คลื่นไส้ อาเจียน แขนขาบวม ปวดศีรษะรุนแรง การมองเห็นภาพเปลี่ยนแปลงหรือมีอาการพูดไม่ชัด หิวบ่อยมาก กระหายน้ำรุนแรง ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ เลือดออกจากช่องคลอดกระปริดกระปรอย ท้องเสีย ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก นอนไม่หลับ สมรรถภาพทางเพศลดลง

  การเก็บรักษายา 

 • 1. เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • 2. เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส)  ไม่เก็บในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • 3. ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ โดยไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการทิ้งยาที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา