top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Megace (160 mg)

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Megestrol [acetate]

ชื่อการค้า  Megace (160 mg)

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตเกิน (prostatic hypertrophy) ภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญต่างที่ (endometriosis) ภาวะเยื่อบุมดลูกงอกเกิน (endometrial hyperplasia)
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการหรือลดความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายและมะเร็งเยื่อบุมดลูกระยะสุดท้าย
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาภาวะทุโภชนาการ ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาภาวะเบื่ออาหาร ภาวะทุโภชนาการ ภาวะน้ำหนักลดอย่างรุนแรงในผู้ป่วยโรคเอดส์

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน
 • โดยทั่วไปรับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
 • ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
 • ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • การแพ้ยามีเกสตรอล (megestrol) หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านเชื้อไวรัส
 • วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์
 • การให้นมบุตร ห้ามรับประทานยานี้ ขณะให้นมบุตร
 • การมีความผิดปกติของการทำงานของตับหรือไต
 • การมีหรือเคยมีปัญหาการทำงานของต่อมหมวกไต
 • การมีหรือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดที่ขา ปอด หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 • การมีหรือเคยมีโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
 • การเป็นโรคเบาหวาน
 • การมีปัญหาเลือดประจำเดือนออกผิดปกติ หรือมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ
 • หากท่านต้องได้รับการผ่าตัดหรือทันตะกรรมขณะใช้ยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตะแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก มีอาการบวมน้ำ ความดันโลหิตสูง มีอาการเจ็บหรือบวมขา คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยล้าผิดปกติ อ่อนเพลียผิดปกติหรือเวียนศีรษะ สายตาพร่า มีอาหารหิวอย่างรุนแรง ปัสสาวะบ่อยขึ้นผิดปกติ มีอาการพูดลำบาก แขนขาอ่อนแรงหรือมีอาการชา

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ มีเลือดออกระหว่างรอบประจำเดือน มีอาการหน้าแดงหรือรู้สึกร้อนวูบวาบ น้ำหนักขึ้น เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และความต้องการทางเพศลดลง นอนหลับยาก คัดตึงเต้านม ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ผื่นคัน

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา