ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Norgesic

[ ยาเม็ด ]
ชื่อสามัญ  Orphenadrine [citrate] , Paracetamol

ชื่อการค้า  Norgesic

รูปแบบยา  ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อลายตึงตัวมาก (skeletal muscle hypertonia) การเกร็ง การหดค้างของกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดระดู

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยา ไม่ควรใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีควรได้รับขนาดยาที่ลดลง เนื่องจากจะได้รับผลจากยานี้มากกว่าคนทั่วไป


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติการแพ้ยา orphenadrine citrate ยา paracetamol หรือยาอื่นๆ น้ำตาลแลกโตส และอาหาร
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม สมุนไพร
 • โรคต้อหิน
 • โรคหัวใจ
 • โรคไต โรคตับ
 • โรคต่อมลูกหมาก
 • มีปัญหาในกระเพาะอาหาร
 • โรคกระเพาะอาหาร
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis)
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • หากจะเข้ารับการผ่าตัดหรือการทำฟันควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าใช้ยานี้
 • ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ ผื่นขึ้น คัน หรือลมพิษ ใบหน้า ริมฝีปากหรือลิ้นบวม หายใจลำบาก มีไข้ เจ็บคอ สับสน ประสาทหลอน การมองเห็นเปลี่ยนไป ใจสั่น (palpitation) หรือชีพจรเต้นเร็ว มีเลือดออกหรือฟกช้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ บริเวณตาขาวหรือผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เหนื่อยหรืออ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ หน้ามืด เป็นลม หมดสติ อาเจียน

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ มึนงง ง่วงซึม ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส โดยเก็บในที่แห้ง พ้นจากแสงและความร้อน
 • ทิ้งยานี้เมื่อหมดอายุ
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา