ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Pseudoephedrine syrup

[ ยาน้ำเชื่อม ]
ชื่อสามัญ  Pseudoephedrine [hydrochloride]

ชื่อการค้า  Pseudoephedrine syrup

รูปแบบยา  ยาน้ำเชื่อม

ยานี้ใช้สำหรับ  
 • ยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการคัดแน่นจมูกซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการหวัด ภูมิแพ้ และไข้ละอองฟาง
 • นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการอย่างชั่วคราวของการคั่งของของเหลวในโพรงไซนัส
 • โดยทั่วไปไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เพราะอาจมีผลข้างเคียงได้ ยกเว้นอยู่ในความดูแลของแพทย์ และควรใช้อย่างระมัดระวังในเด็กอายุ 2-11 ปี
 • ยานี้บางครั้งใช้เพื่อป้องกันอาการปวดหูและหูอื้อ ที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันระหว่างการเดินทางทางอากาศหรือการดำน้ำ

  วิธีใช้ยา 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาน้ำสำหรับรับประทาน โดยทั่วไปให้รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • เพื่อป้องกันปัญหาการนอนไม่หลับที่อาจเกิดขึ้น ควรรับประทานยามื้อสุดท้ายของวันก่อนเวลานอนหลายๆ ชั่วโมง
 • หากอาการไม่ดีขึ้นใน 7 วัน หรือมีอาการไข้สูง ให้หยุดใช้ยาและไปพบแพทย์
 • ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี อาจตอบสนองต่อยานี้มากกว่าปกติ และอาจจำเป็นต้องลดขนาดยาลง
 • ห้ามรับประทานยานี้หากภายในเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับประทานยาในกลุ่ม monoamine oxidase (MAO) inhibitors เช่น isocarboxazid phenelzine selegiline และ tranylcypromine เป็นต้น


 • สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 
 • ประวัติแพ้ยา pseudoephedrine หรือส่วนประกอบใดๆ ในยานี้ รวมถึงประวัติการแพ้ยาอื่นๆ
 • มีหรือเคยมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน อาการปัสสาวะลำบาก โรคต้อหิน โรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ และภาวะการทำงานผิดปกติของต่อมลูกหมาก โรคตับและโรคไต
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • หากท่านกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด หรือการทำทันตกรรมใดๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่าท่านกำลังใช้ยานี้อยู่

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 
 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป (น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที
  มีดังนี้ ภาวะกระสับกระส่าย วิตกกังวล หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ใจสั่น ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น นอนไม่หลับ อาการสั่น อาเจียน ปัสสาวะลำบาก เจ็บขณะปัสสาวะ เหงื่อออกเพิ่มมากขึ้น เจ็บแน่นหน้าอก ถ่ายเป็นเลือดหรือปวดท้อง ภาวะสับสน เวียนศีรษะหรือคล้ายจะเป็นลม เห็นภาพหลอน ชาปลายมือ เท้า หายใจติดขัด หายใจถี่ผิดปกติ อาการชัก ปวดศีรษะรุนแรง ปวดตลอดเวลา หรือปวดมากขึ้น

  2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ ปวดศีรษะ (ไม่รุนแรง) คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ไม่มีแรง

  การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • ผู้สนับสนุน

  ความพึงพอใจเว็บไซต์

   

  ดัชนียา Rx Drug A-Z

        

       

      

     

     

   

  bottom

  © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

  ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
  ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

  เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
  การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
  แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา