ผู้ร่วมสนับสนุน YaAndYou

top


รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิ : ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย: คุณ สุธี มีนชัยนนท์ : คุณ สุชาติ เศรษฐีวรรณ : คุณ ยง สุขสุดประเสริฐ : คุณ สมเกียรติ เหล่าทวีสุข : คุณ สมเกียรติ สภาสกุลวนิช : ดร. ไกรสร จันศิริ : คุณ ไพโรจน์ จิรชนานนท์ : คุณ กิตติ กาญจนเสวี : คุณ ตรีโรจน์ มหะนาวานนท์ : คุณ ปรีชา - คุณ ศรีนวล อนันตโชติ : บ. เอช.ไอ.เอ็ม. เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด : คุณ พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล : รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ : คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ : คุณ วินัย บุญอยู่ : คุณ ชูศักดิ์ วีระชาติสกุลชัย : คุณ รังสรรค์ รัตนพันธ์ : ภญ. กรวรรณ เอกเวทการย์
ยากับคุณ ยากับคุณ

รายละเอียดยา  Calcium [carbonate]

[ ยาเม็ด ][ แคปซูล ][ ยาเม็ดฟู่ ][ ยาเม็ดชนิดเคี้ยว ]
ชื่อสามัญ :  Calcium [carbonate]

ชื่อการค้า :  Kabonyst-835 Kabonyst-600 Kabonyst-1000 Caltab - 1000 Caltab - 350 Caltab - 600 Calbone 1000 Caltab Caltab - 835 Carbocal 600 tablet คาร์โบคาล 600 ชนิดเม็ด Carbocalc คาร์โบคาล Carbocal 1000 tablet คาร์โบคาล 1000 Caltrate 600 Cal cap - 1000 แคลแคป T-bon 1250 T-bon 835 Chalkcap-1000 Chalktab-835 Chalktab-1.25 Chalktab-350 Chalktab-600 Chalktab-1.5 Calnate 600 Calnate 1250 Cal-os 1000 mg. tablet Cal-os 1250 mg. tablet Cal-os 1500 mg. tablet Chalkcap - 1000 Chalktab Chalktab - 1.5 Chalkcap Chalktab - 1.25 Chalktab - 350 Chalktab - 835 T-bon 1500 Calcium tab V - calcium 600 Calsum Bonacal 1250 Prima-cal Calcium carbonate 1500 แคลเซี่ยม คาร์บอเนต 1500 Calmate 600 Cal cap 1500 Bonacal-600 Calcemex - 1.0 Calcamex - 1.5 Calcium-pll Calcium carbonate 600 mg Calcium carbonate 1000 mg Deli - cal 600 Calcida Procal 625 tablet Procal 1250 tablet Gpo - cal Calsum 1250 Bo-ne-ca Calcium - tab 600 Calcium - tab 1000 Calta tablets Manocal 1000 Calcium 334 Pharcal 600 mg tablet Dailycal-400 (melon) Pharcal 350 mg tablet Pharcal 835 mg tablet Calsum forte Calcanate 500 Caltrex 1250 Manocal Calnacium - 350 Calnacium - 600 Calcium frx 1000 Caltab-1000 Calcicar tab Cal - bank 350 Cal - bank 1000 Cal-star 1250 Calcium - tab 600 Calcium - 835 Calcium - 1000 Calcium - 1250 Dailycal-600 Bonacal 625 Pharcal 1000 mg tablet Calgold 600 V - calcium 350 V - calcium 835 V - calcium 1000 V - calcium 1250 Greater cal 600 Greater cal 1250 Calbocid Calcium sandoz junior Calsum 1500 Calcar 835 tablet Calbonate - 1000 Calbonate - 600 Calbonate - 1250 Carbocal 1250 Calbonate - 835 Bonetec Calvin 600 Calcar 600 tablet Calcar 1000 tablet Patar kal 600 Vistacalnate Patar kal 1250 T-bon 350 T-bon 600 T-bon 1000 แคลเซียม-แซนดอส(r) โบนาแคล(r) แคลคาเซียม แคลคาร์บ

ผู้สนับสนุน

ความพึงพอใจเว็บไซต์

 

ดัชนียา Rx Drug A-Z

      

     

    

   

   

 

bottom

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา

ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ 

เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี
การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา