พิมพ์หน้านี้


รายละเอียดยา  Paracet syrup frx

[ ยาน้ำเชื่อม ]
ชื่อสามัญ :  Paracetamol

ชื่อการค้า :  Paracet syrup frx

รูปแบบยา :  ยาน้ำเชื่อม

ยานี้ใช้สำหรับ : 
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการไข้และอาการปวดระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยจึงควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

  วิธีใช้ยา : 
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาน้ำเชื่อม ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการปวด หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้ได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร แต่ควรเหมือนกันทุกครั้งที่รับประทาน และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • สำหรับทารกและเด็กเล็ก ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
 • สำหรับผู้ใหญ่ ห้ามรับประทานยานี้มากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อครั้ง
 • สำหรับผู้ใหญ่ ห้ามรับประทานยานี้มากกว่า 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน
 • สำหรับผู้ใหญ่ ห้ามรับประทานยานี้ติดต่อกันเกิน 5-10 วัน
 • สำหรับเด็ก ห้ามรับประทานยานี้ติดต่อกันเกิน 3-5 วัน
 • ห้ามรับประทานยานี้มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือบ่อยกว่าที่แพทย์สั่งให้ใช้
 • การรับประทานยานี้มากกว่าหรือบ่อยกว่าที่แพทย์สั่งให้ใช้อาจเป็นอันตรายต่อตับ
 • ควรใช้ภาชนะหรือเครื่องตวงที่ให้มากับยานี้ในการตวงปริมาตรยา
 • ไม่ควรผสมยานี้กับนมหรืออาหารสำหรับเด็ก

  สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ : 
 • ประวัติการแพ้ยา paracetamol หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆ หรือบ่อยๆ และ/หรือประวัติการเป็นโรคพิษสุรา (alcoholism)
 • การมีหรือเคยมีความผิดปกติของการทำงานของตับ เป็นหรือมีประวัติเคยเป็นโรคตับ
 • โรค ภาวะ หรืออาการทางการแพทย์อื่นๆ ที่มี เช่น ภาวะ phenylketonuria (PKU)
 • อายุหรือวัยของผู้ใช้ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ในกรณีที่เป็นทารกหรือเด็กเล็กควรบอกน้ำหนักตัวแก่แพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบด้วย

  ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา :  
 • โดยทั่วไปยานี้ใช้เฉพาะเมื่อมีอาการปวดเท่านั้น หากรับประทานยาไปครั้งหนึ่งแล้วอาการปวดลดลงหรือหายไป ก็ไม่ต้องรับประทานยาครั้งต่อไป (การลืมรับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย) แต่หากยังมีอาการปวดอยู่ สามารถรับประทานยานี้ได้ทุก 4-6 ชั่วโมงและไม่ควรเพิ่มขนาดการใช้ยาในครั้งต่อไป
 • หากแพทย์สั่งให้ใช้ยานี้เป็นประจำทุก 4-6 ชั่วโมง ถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

  อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา : 
  1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที 2) อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ การเก็บรักษายา 
 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ 2909PARACET SYRUP FRXt38