PhaReD.org QRCODE Nectec

PANCREATIN , PROCTASE

รายละเอียดยา

PANCREATIN , PROCTASE

ชื่อสามัญ

PANCREATIN , PROCTASE

ชื่อการค้า


รูปแบบยา

แคปซูล

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาการอักเสบ บวม การบวมและคั่งของเลือด และยังช่วยเพิ่มการขับออกของเสมหะในโรคทางเดินหายใจ
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาแคปซูล ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละสามครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับประทานยานี้หลังอาหาร และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • การแพ้ยา pancreatin, proctase หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • มีหรือเคยมีความผิดปกติของการทำงานของตับ ภาวะเลือดออกผิดปกติ
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • -
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ รบกวนระบบทางเดินอาหาร

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • ผื่นคัน หน้าบวม ปากบวม ลิ้นบวม
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา