PhaReD.org QRCODE Nectec

ACICLOVIR

รายละเอียดยา

ACICLOVIR

ชื่อสามัญ

ACYCLOVIR

ชื่อการค้า

A.c.v., Acovax, Acyclovir 200 stada, Acyclovir 400 stada, Acyclovir 800 stada, Acyvir, Acyvir 400, Acyvir 800, Avirrex 200, Avirrex 400, Boots aciclovir tablets 200 mg, Boots aciclovir tablets 400 mg,

Bryvirax, Clinovir - 200 คลิโนเวีย-200, Clinovir - 400 คลิโนเวีย-400, Clinovir-800, Clomed 200 mg., Clovir, Clovira (200 mg. tablets), Clovira (400 mg. tablets), Clovira (800 mg. tablets), Clovirax 200, Clovirax 400, Clovirex tab, Clovirmex, Covir, Covir 400 mg tablet, Cyborax, Cyclorax tablets, Cyclovin, Cyclovir, Cyvia, Entir 200 เอนเทียร์, Entir 400 เอนเทียร์, Entir 800, Falerm 200, Falerm 400, Herpenon tab, Herperax (เฮอร์ปีแร็กซ์), Herpirax-800, Hiviral, Herpirax - 400, Herpirax tablets, Lermex, Lermex 800, Marvir tablets, Marvir tablets, Monirax tablet, Norum tablets, Paviria, Ranvir 200, Ranvir 400, Ranvir 800, Reclovax - 200, Reclovax - 800, Sorax, Stanvilax, Starcloevir, Vercox, Vermis, Viclovir-400, Vilerm (200 mg tablets), Vilerm (400 mg.tablets), Vilerm (800 mg.tablets), Viraxin 200, Viraxy, Viraxy 400, Virofik, Virogon, Virogon 400, Virogon 800, Viromed, Viron tablet., Vironil, Vironox 200, Viropox 200, Viropox 800, Virorox 400, Virovir, Vivir 200, Vivir 800, Vizo 200, Vizo 400, Vizo-800, Viclovir, Zocovin 800, Zominax tablet, Zova, Zovir, Zovirax (tablets 200 mg), Zovirax (tablets 400 mg), Zovirax (tablets 800 mg), Zyvirpac, Zyvitec tablet, Zevin, Zocovin, อะซัยโคลเวียร์-นิด้า, เฮอพินอน 800


รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดระยะเวลาเกิดเป็นแผลหรือตุ่มน้ำพอง ในผู้ป่วยโรคสุกใสหรือติดเชื้องูสวัด ( herpes zoster) หรือเริมที่อวัยวะเพศ (genital herpes) ทั้งขณะเป็นครั้งแรกหรือการกลับเป็นซ้ำ
 • ยานี้อาจใช้เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของเริมที่อวัยวะเพศ (genital herpes) ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแฝงอยู่
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรค eczema herpeticum หรือการติดเชื้อ herpes ที่ผิวหนัง ตา จมูก และปาก ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และใช้เพื่อรักษาโรค hairy leukoplakia
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ได้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน รับประทานยาวันละ 5 ครั้งห่างกันครั้งละ 4 ชั่วโมง เป็นเวลา 5-10 วัน โดยรับประทานตามเวลาไม่ต้องกังวลกับมื้ออาหาร และรับประทานยาให้ตรงเวลาเดิมทุกวัน หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • การใช้ยาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของ genital herpes รับประทานยาวันละ 2-5 ครั้ง ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 12 เดือน
 • ยานี้ใช้เพื่อควบคุมเชื้อโรคแต่ไม่ได้รักษาการติดเชื้อให้หายขาด ต้องรับประทานยาต่อเนื่องติดต่อกันจนครบระยะเวลาการรักษาที่แพทย์สั่ง ห้ามหยุดใช้ยาเองแม้จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตาม การหยุดยาเองอาจทำให้โรคแย่ลงหรือรักษายากขึั้นในภายหลัง
 • รับประทานยานี้แล้วควรดื่มน้ำตามมากๆ
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • เคยแพ้ยา acyclovir, valacyclovir หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • หากมีหรือเคยมีอาการร่างกายขาดน้ำเนื่องจากเจ็บป่วยหรือออกกำลังหนัก หรือมีโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่นติดเชื้อไวรัสเอชไอวี  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(เอดส์) หรือโรคไต
 • กำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • การใช้ยานี้ไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อให้กับคู่สมรส แม้ว่าจะไม่มีแผลหรือตุ่มน้ำพอง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการลดการแพร่เชื้อ
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ รู้สึกไม่สบายท้อง คลื่นไส้หรืออาเจียน ท้องเสีย อ่อนเพลีย มึนงง ปวดตามข้อ ผมร่วง

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • อาการแพ้ เช่น ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นคันหรือลมพิษ หน้าบวม ปากบวม หรือลิ้นบวม มือเท้า ข้อเท้าหรือขาบวม 
 • สับสน ประสาทหลอน ชัก อ่อนเพลียผิดปกติ ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะลำบากหรือปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลง ปัสสาวะมีเลือดปน แพ้แดด ผิวหนังพุพอง ลอก รวมถึงเนื้อเยื่อในช่องปาก เลือดไหลไม่หยุด ฟกช้ำ จุดแดงเล็กๆตามตัว อาการรับสัมผัสผิดปกติ ได้แก่ อาการชา แสบร้อน หรือเหมือนมีเข็มทิ่ม เจ็บหน้าอก หายใจหรือกลืนลำบาก เสียงแหบ หัวใจเต้นเร็ว ผิวซีด อุจจาระมีเลือดปน ปวดศีรษะ พูดลำบาก แขนขาอ่อนแรงเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ สั่น หมดสติ
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่นถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา