PhaReD.org QRCODE Nectec

TRIMETAZIDINE [DIHYDROCHLORIDE]

รายละเอียดยา

TRIMETAZIDINE [DIHYDROCHLORIDE]

ชื่อสามัญ

TRIMETAZIDINE [DIHYDROCHLORIDE]

รูปแบบยา

ยาเม็ด

ยานี้ใช้สำหรับ

 • ใช้รักษาร่วมกับยาอื่นเพื่อใช้ในการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด stable angina pactoris
 • ยานี้ไม่ได้ใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • วิธีการใช้ยา

        วิธีใช้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ใช้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาของท่าน

 • ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2-3 ครั้ง หลังอาหาร หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ในผู้ป่วยบางราย ยานี้อาจจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ ง่วงซึม หากมีอาการดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร
 • สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

 • ประวัติแพ้ยา trimetazidine หรือยาอื่นๆ
 • ใช้หรือกำลังจะใช้ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
 • ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • มีหรือเคยมีโรคประจำตัวอื่นๆ พาร์กินสัน ภาวะสั่น มีปัญหาการเคลื่อนไหว กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (restless legs syndromes RLS) โรคตับ ไต
 • ผู้ป่วยสูงอายุ
 • ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
 • อาการไม่พึงประสงค์ทั่วไป

  อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ
  มีดังนี้ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ท้องเสีย ไม่สบายท้อง

  อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

  มีดังนี้

 • ผื่นคัน ลมพิษ ริมฝีปากหรือหน้าบวม แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
 • การเก็บรักษายา

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
 • [ เงื่อนไขการใช้ ]

  มีปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ด้วยความปรารถนาดีจาก
  มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา