Volta enteric film coated tablet

ยากับคุณ สืบค้นไว อุ่นใจเมื่อใช้ยา


Volta enteric film coated tablet
กำลังค้นหา... ข้อมูล การใช้ยา Volta enteric film coated tablet การเก็บรักษายา ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา สิ่งที่ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ
กำลังค้นหา... ข้อมูลยา ,Volta enteric film coated tablet,คือยาอะไร, ใช้อย่างไร , การเก็บยา, การใช้ยา, ทำอย่างไร, ลืมกินยา, การแพ้ยา


โครงการตู้ยาโรงเรียน Yaandyou on the App Store - iTunes - Apple Yaandyou on the Google Play - Android
QR Ya&You My Yaandyou on the App Store - iTunes - Apple My Yaandyou on the Google Play - Android
     
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา
ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลงคัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูล และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้ เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม มิได้มุ่งหมายสำหรับการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะ สำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา