วัคซีน

  รอบรู้เรื่องยา  รอบรู้เรื่องโรค  รอบรู้สุขภาพ  ห้องมัลติมีเดีย
บทความที่เกี่ยวข้อง
 วัคซีน..เกราะกันภัยลูกรัก
 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์
 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 สัตว์กัด….ต้องได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าเมื่อไร
 MMR Vaccine (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
 การฉีดวัคซีนโรคหัด ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามหรือไม่
 ผู้สูงอายุต้องฉีดวัคซีนด้วยหรือ?
 วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน
 วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันไข้หวัดใหญ่
 วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันโรคตับอักเสบบี
 วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์และชนิดคอนจูเกต
 วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันอีสุกอีกใส
 วัคซีนในผู้สูงอายุ ป้องกันโรคงูสวัด
 โรคบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
บทความที่เกี่ยวข้อง